SPSS, AMOS statistička obrada podataka

Kategorija: Inženjerske usluge / Ostale usluge ID Oglasa: 175893
Statistika i statistička obrada podataka u SPSS, AMOS, nVivo, Excel i interpretacija - tumačenje dobijenih podataka.
email: info@statistical.agency ili
Viber/WhatsApp/Imo: +387-63-997-996 ili
Skype ID: xyLeonardo
web stranice https://www.Statistical.Agency
https://www.facebook.com/Statistical-Agency-100179141645805
Od statističkih analiza, radim:
Deskriptivnu statistiku (AS, SD, Min, Max, Medijana,…)
Preliminarne analize (testovi normalnosti distribucije podataka, provera pouzdanosti merne skale)
Neparametarske testove (Hi-kvadrat, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, Wilcoxon test ranga, Friedman test)
Parametarske testove (T-test, ANOVA, korelaciona analiza, regresiona analiza – logistička i visestruka)
Psihometrijsku analizu mernih instrumenata po klasičnoj testnoj teoriji (CTT) i teoriji stavskog odgovora (IRT) – izračunavanje parametara pozdanosti, diskriminativnosti, infit i outfit, težina stavke, diferencijalno funkcionisanje ajtema…
Izveštaj koji dobijate sadrži: opis primenjenih statističkih metoda, softvera koji je korišćen, tabelarni/grafički prikaz i interpretaciju rezultata. Izveštaj je kompletno formatiran (nisu output tabele iz softverskog paketa), tako da može da se direktno kopira u rad, nema potrebe da se dodatno dorađuje. Ukoliko je potrebno, pružam dodatna objašnjenja, i radim neophodne korekcije.
Usluge nudim za sve vrste radova: seminarskih, diplomskih, specijalističkih, subspecijalističkih magistarskih, doktorskih ili bilo kojih naučno-istraživačkih radova.
Od programa koristim SPSS, nVivo, AMOS i Excel.
Posedujem zavidno, dugogodišnje iskustvo rada u naučno-istraživačkoj instituciji na polju statistike i analitike.
Cena je povoljna (zavisi od kompleksnosti analiza, obima i rokova) i podložna je dogovoru.

Ukoliko postoji potreba za tim, radim:
Konsultacije u izradi nacrta istraživanja
Konsultativni deo u konstrukciji instrumenata za istraživanje (skale procene, ankete, upitnici)
Kreiranje maski za unos podataka
Unos podataka
Ukoliko ste zainteresovani, pišite mi na:
email: info@statistical.agency ili
Viber/WhatsApp/Imo: +387-63-997-996 ili
Skype ID: xyLeonardo
web stranice https://www.Statistical.Agency
https://www.facebook.com/Statistical-Agency-100179141645805

Dogovor

Galerija

Honorarac

Odabrane vesti

Baza znanja